Creació de projectes
MS PROJECT

PRESENCIAL

CURS SOBRE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

         

Durada | 20h                                                                                                                     

 

OBJECTIUS: Conèixer en profunditat la nova Llei de Contractes del Sector Públic i conèixer i analitzar les diferències que la nova llei ha incorporat. 
 

PROGRAMA:

1.- Introducció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: la transposició de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
2. Àmbit subjectiu: El règim de contractació dels diferents òrgans i entitats del sector públic. Diferències entre Administració Pública, poder adjudicador i entitats que no són poder adjudicador. 
 
3. Àmbit objectiu. La tipologia de contractes:   3.1.-  Contractes d’obres, serveis, subministraments i contractes mixtos. 3.2.-  Contractes de concessió d’obres i concessió de serveis. 3.3 .- Contractes harmonitzats. 
 
4. Procediments d’adjudicació: 4.1.- Obert: obert simplificat i obert amb mesures de gestió eficient del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria contractació pública.  4.2.- Negociat. 4.3.- Diàleg competitiu. 4.4.- Restringit. 4.5.- Associació per a la innovació. 4.6.- Contractes menors. 
 
5.  Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques:  5.1.- La selecció del contractista: declaració responsable, la capacitat i solvència. 5.2.- La divisió del contracte en lots.  5.3.- Criteris de valoració: ofertes anormalment baixes. 5.4.- Publicitat i transparència:  El perfil del contractant. El principi de confidencialitat. 5.5.- El termini dels  contractes. 5.6.- Recurs especial en matèria de contractació.  

6. L’execució dels contractes: 6.1.- Modificacions dels contractes. 6.2.- La subcontractació. 

 

ADREÇAT A : Tot el personal al servei de les empreses de construcció d’obra pública que tinguin relació amb els procediments de contractació. 

 

DOCENT: Sra. Alicia Rius Porta . Cap d’Àrea de Procediments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.